تغییر در مدت فعالیت شرکت

‌تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود. ماده ۱۴۷- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظائفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق ‌مقررات و اساسنامه و آئین ‌نامه‌‌‌های مخصوص بخود انجام خواهد داد. تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- شورا برای هر دوره یکساله رئیس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد. ‌ماده ۱۳۷ – آئین ‌نامه وظائف شورای عالی هم آهنگی ‌تعاونی‌های کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا بمورد اجرا گذاشته می‌شود. تبصره- مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود. ۱۰- تشکیل تدریجی کنگره ‌تعاونی‌های هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل بمنظور کمک بتشکیل اتحادیه‌‌های نظارت و هم آهنگی مناطق و ‌اتحادیه‌‌‌های مرکزی.

24– مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌ برداری و سرمایه‌ گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و ‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون. بمنظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون ‌تشکیل می‌ گردد. تبصره 2– مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است. 2– ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌ های عضو و کمک به جمع‌ آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ‌آنان ترتیب اثر نمی‌ دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

تبصره 2- تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ، آماده سازی ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحد ها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری ،لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است. ماده78- در صورت درخواست عضو یا نماینده وی هیات مدیره تعاونی مکلف است تصویری از اساسنامه را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد . 21-دریافت حقوق و مزایا و پاداش توسط مدیران و بازرسان بدون تصویب مجمع عمومی . تبصره- انعقاد قرارداد احداث وواگذاری واحد مسكونی نسبت به زمین های موضوع این ماده برای كلیه اعضایی صورت می گیردكه باتوجه به ظرفیت به عضویت تعاونی درآمده اند. تبصره – پس از قانونی شدن شروع تصدی هیأت مدیره جدید , تا زمانیكه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض كند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

  • اینکه مجمع عمومی بالاترین رکن اتخاذ تصمیم است، دلیلی برای اعتبار تصمیمات آن نمی باشد.بلکه مجامع عمومی صرفاً بایستی در محدوده قانون گام بردارند.
  • ماده51- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیرعامل یک شرکت تعاونی نمی توانند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگر از همان نوع را قبول کند.
  • در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌کند.
  • 2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت three ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
  • میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت نهادها و نهادهای دولتی و عمومی که در قانون شرکت تعاونی به آن اشاره شده است.

ماده ۱۲۲- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها ‌مراتب را بشرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتیکه بنظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول ‌اخطار شورا کتباً ارسال دارد. تبصره (اصلاحی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- هر یک از بستانکاران میتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و وزارت تعاون و ‌امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ‌شرکت‌های تعاونی کارگری) اعلام دارد. در مورد اتحادیه‌‌‌های تعاونی ‌اعتباری کارگری قبول پس ‌انداز و سپرده بنمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیه‌‌‌ها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت ثبت برند از ‌مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد. ‌تبصره- بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را ‌نسبت بمسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیئت مدیره با امضاء آنها درج شود. ‌تبصره- در مورد ‌شرکت‌های تعاونی روستائی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جراید مورد لزوم نیست. تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- سود سالانه سهام ‌شرکت‌های تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان ‌نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیئت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد.

[۸-] منظور از این مصوبه، «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» مصـوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. [۷-] منظور از این مصوبه، «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» مصـوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. [۵-] منظور از این مصوبه، «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین ردصلاحیتشده در انتخابات مختلف» مصـوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

21 – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها. 19 – فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. 18 – جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند. 16 – تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول forty three و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.

تمدید مدت شرکت تعاونی به عهده کدام مرجع است

نسخه‌ای از‌ مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ‌شرکت‌های تعاونی کارگری) فرستاده می‌شود و بترتیب مذکور در ماده ۲۵ این قانون برای اطلاع عموم آگهی ‌‌‌می‌گردد. تبصره یک (الحاقی ۲۴ˏ۰۲ˏ۱۳۵۴)- اتحادیه‌‌‌های تعاونی روستائی میتوانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها‌ قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی- سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران- سازمان تعاون مصرف شهر و روستا- سازمان ترویج و توسعه‌ فعالیتهای غیرکشاورزی و سایر ‌شرکت‌های دولتی را خریداری نمایند. کنترل و نظارتی که بازرسان در امور شرکتها تعاونی اعمال می کنند، محدود به حوزه خاصی نیست و تمام ارکان و بخش های تعاونی را شامل می گردد زیرا اهداف از بازرسی احراز صحت و سقم اقدامات، جلوگیری از انحراف و تخلف، ایجاد اطمینان در اعضاء از حسن جریان امور و انطباق آنها با قوانین و مقررات است. بی تردید نظارت بازرس یا بازرسان بر مجامع عمومی با اداره مجمع توسط هیات رئیسه تعارضی نداشته و مانعه الجمع نمی باشد.

4– تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص. 1– نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه. هیأت ثبت شرکت در تهران مؤسس عبارتست از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند. تبصره– تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

بدیهی است در صورتی که اتحادیه تعاونی قصد جلب مشارکت اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی غیر تعاونی را در سرمایه و فعالیت های اتحادیه داشته باشد می تواند با رعایت صلاح و غبطه اعضاء و جلب موافقت آنان ( در قالب مجمع عمومی)، اقدام به عقد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری با آنها نماید ليکن این مشارکت به معنای واگذاری سهام اتحادیه به آنها نمی باشد. شایان ذکر است، امکان قبول سرمایه گذرای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در اتحادیه های تعاونی، در تبصره ذیل ماده three اساسنامه مورد عمل آنها لحاظ گردیده است. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انتخاب مدیر عامل ازمیان اعضاء هیات مدیره با توجه به ماده 45 قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 ممنوع بود لیکن ماده 39 قانون بخش تعاونی (در سال 1370)، این ماده را نسخ نمود. مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت شرکت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست. هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند. منظور از ثبت شرکت­ سهامی خاص ، شرکت­های تجاری است که سرمایه آنها به سهام تقسیم می­شود و تمام سرمایه شرکت توسط موسسین آن تامین می­شود.

وظایف و دامنه اختیارات مدیران تصفیه

ماده47 – انعقادقرارداد یا احداث واحد مسکونی برای اشخاصی که درخرید زمین مشارکت ننموده اند ممنوع است.درصورتی که امکان اخذ تراکم مازاد برتعداد اعضای ذینفع درزمین وپذیرش عضوجدیدوجودداشته باشد هیات مدیره مکلف است قبلا موافقت کلیه اعضای ذینفع درزمین را کسب نماید. ماده 43- هیأت مدیره موظف است به منظورخرید زمین ،مراتب را با آگهی مشتمل بر مكان و ابعاد و سایر مشخصات زمین مورد نظر ، برآورد تعدادواحد های مسكونی و مساحت زیر بنای مجاز با تعیین مهلت تغییرات شرکت حداقل 15 روزه اعلام و برای خرید زمین مورد نظر و تهیه نقشه ها و اخذ پروانه ساختمان از آنها درخواست واریز وجه به حساب تعاونی نماید . ماده 25– معاملات هر یك از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل با تعاونی ، اعم از اینكه بطور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شركت یا موسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذینفع یا دارای سهم باشند ، طبق ماده10قانون اجرای سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی تابع مقررات ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347خواهد بود.

عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه. هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و یک یا دونفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود. اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند و مکلف اند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

تبصره- قرارداد واگذاری واحد مسكونی به عضوی که هیأت مدیره یا مدیرعامل تعاونی است مشمول مقررات این ماده نمی باشد. ماده23 – هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وكالت با حق توكیل, این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی, و سایر سازمانها اعمال كند. ماده11- تعاونی ظرف مدت یكسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ,حسب مورد برای هریك از اعضاء به میزان سهامی كه خریداری كرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود. تبصره 2- تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ، آماده سازی ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحد ها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری ،لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترك آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است.

تدوین سوابق از مجمع تأسیس و اولین مجمع عادی و اسامی اعضا و هیئت مدیره منتخب، بازرسان و مدیران کل شرکت. مجمع موسس دارای هفت عضو است که سه نفر را در میان خود برای هیئت موسس انتخاب می کنند و سپس هیات موسس یکی از نمایندگان خود را به عنوان نماینده تام الاختیار به اداره کل تعاونی معرفی می کند. مجوز ثبت نام از اسنادی است که باید برای ثبت شرکت تعاونی به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.