دعوت به جلسه هیات مدیره

چنانچه در نظر باشد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد. در موردی که مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به ترتیب فوق در اثر درخواست سهامدارن تشکیل می شود. هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز ، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان، خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود.

۳ـ صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد. ۳ ـ چند نام را انتخاب و به واحد تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه ویکی از نامها توسط مسئول واحد در صورتجلسه ثبت می شود. ۲ـ به قسمت حسابداری ثبت شرکتها مراجعه و قبض پرداخت ثبت نام اخذ و به بانک مراجعه ثبت برند تجاری و مبلغ مذکور پرداخت شود سپس به واحد حسابداری مراجعه و با ارائه قبض پرداختی صورتجلسه ممهور به مهر حسابداری می گردد. ۳ـ در صورتیکه تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.

اصولاً ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره اعم از محل جلسه، چگونگی دعوت هیئت مدیره و تعیین مهلت برای حضور در جلسه را اساسنامه شرکت تعیین می کند. البته مهلت دعوت هیئت مدیره باید به گونه ای باشد که اعضاء امکان حضور در جلسه را داشته باشند. جهت انتخاب مدیرعامل شرکت ضروری است که نام و مشخصات و حدود اختیارات وی با ارسال صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی (اجباری) و کثیرالانتشار (اختیاری) شرکت به چاپ برسد. حداقل تعداد اعضاء هئیت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد که شامل مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره است.

طبق این قوانین ، هیئت مدیره ساختمان باید وظایف خود را انجام دهند . هیأت مدیره باید سهم هر یک از مالکین و متصرفین واحدها را از هزینه های مشترک تعیین کنند . همچنین تقاضا از وزارت مسکن برای انتخاب کارشناس به منظور تأیید پایان عمر مفید ساختمان در صورت عدم توافق مالکان ، نیز از وظایف هیأت مدیره است . برای رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده حضور لااقل دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ، الزامی است. اگر در اولین جلسه این حد نصاب تامین نشد ، در جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت .

بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. 6ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت. موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد. ۵- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی ثبت شرکت به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند. درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نماید، این بند تکمیل گردد. ۶-ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد این قسمت تکمیل گردد.

هیات مدیره باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شود و حداقل تعداد سهام لازم برای تصاحب سمت هیات مدیره ، معادل حداقل تعداد تعیین شده سهام وثیقه طبق اساسنامه می باشد که در لایحه قانونی منظور از عبارت مدیران ، هیات مدیره می باشد نه مدیر عامل . حتی تعیین و تغییر محدوده اختیارات مدیران نیز از صلاحیت های مجمع عمومی عادی است که با دعوت هیئت مدیره تشکیل می شود. فاصله بین نشر آگهی و برگزاری مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری مجمع را افزایش داد. بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ……………. با توجه به یکسری از پارامترهایی که در مجتمع مسکونی حاکم است ، مجمع عمومی شکل می گیرد . مثلا وسعت مجتمع مسکونی و تعداد مالکین می تواند در تعیین مجمع عمومی موثر باشد .

  • مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
  • ۶- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
  • ۱ـ در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.
  • در صورتجلسه هیئت مدیره می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.
  • ‌تبصره – هیات مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.

تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. ۲ – پس از گذشت مدت زمانی مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشریفات ثبت شعبه مراجعه شود. ۲- ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می‌باشد. ۱- ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران. ۱ـ ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران.

روابط عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد. … با حضور پیگیری ثبت تغییرات شرکت کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

۴- لیست سهامداران و تعداد سهام آن‌ها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۱- اصل روزنامه‌هایی رسمی و کثیرالانتشار که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۷- نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضاء آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- در صورتی که شرکت سهامی خاص که قصد تبدیل نوع دارد سرمایه تعهدی خود را نپرداخته قبل از تبدیل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دعوت به جلسه هیات مدیره

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان حق امضاء باید تا یک ماه از اولین جلسه تشکیل شده به اداره ثبت ارائه شود. با وجود آن که طبق قانون وظیفه دعوت از مجامع عمومی با رئیس هیات مدیره می باشد ، قانونگذار در ماده 254 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره در صورت عدم دعوت از مجامع عمومی ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نموده است . برای تغییرات سرمایه در شرکتهای سهامی، بنا بر ماده ۸۳ لایحه قانون تجارت باید مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم بگیرد. هر مجتمع مسکونی با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که دارد تیم مدیریتی متفاوتی را نیز انتخاب می کند . مجتمع های آپارتمانی توسط یک یا چند مدیر که برای مدت محدودی تعیین شده و قابل عزل می باشند ، اداره می شوند . و قانونگذار حداقل و حد اکثر تعداد مدیران را پیش بینی نکرده و تنها اشاره نموده است که تعداد اعضای هیأت مدیره باید فرد باشد ، تا به هنگام تصمیمات جمعی ، هیأت مدیره در تشخیص رأی اکثریت دچار بلاتکلیفی نگردد .

روزنامه‌ها

مواد 108 و 109 نیز تصریح دارند هیأت مدیره که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند می توانند مجدداَ پس از پایان دوره به این سمت منصوب شوند. در عین حال نحوه و مدت آن را اساسنامه شرکت ترسیم و تعیین می کند. تمامی شرکت‌‌های تجاری و موسسات حقوقی بعد از ثبت، به دلایل قهری و ارادی نیاز به انجام تغییرات در شرکت دارند.

نصاب لازم برای رسمیت جلسه و اتخاذ تصمیم

عده‌اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. در صورتی‌ که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود. این درخواست باید به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت و با تصریح به نوع مجمع عمومی مورد درخواست (سالیانه، عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده) و هم چنین دستور جلسه باشد.