مسئولیت چکی که از طرف شخص حقوقی صادر می شود با کیست؟

توجه داشته باشید که در جهان امروز اقامتگاه نقش بسیار مهم و فواید زیادی دارد. به عنوان مثال برای رسیدگی به دعاوی، دادگاهی صالح است که در محل اقامتگاه خوانده واقع شده باشد و اگر می‌خواهید علیه کسی طرح دعوی کنید، دانستن اقامتگاه او ضروری است. اقامتگاه هم مثل نام و نام خانوادگی یکی از ویژگی‌های شخصیت است و او را به لحاظ حقوقی به محل معینی وابسته می‌کند. درست همان طور که هر شخص باید نامی داشته باشد، هر فردی باید اقامتگاهی هم داشته باشد تا از طریق آن از دیگران متمایز شود.

  • زیرا بدون داشتن نام، معامله و ارتباط گرفتن سخت و حتی ناممکن می‌شود.
  • مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند.
  • ایا این جمله درسته؟هر شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی است همانطورکه هر شخص حقیقی،شخصیت حقیقی دارد.
  • البته عنوان مدیرعامل یا رییس از اهمیت برخوردار نیست؛ بلکه مهم شخصی است که به‌عنوان نفر اول در شخص حقوقی انجام‌وظیفه می‌کند و اختیارات به او تفویض شده است.
  • وکیل حقوقی در اصفهان می گوید به طور ساده تر می توان گفت که شخص حقوقی مثل شخص حقیقی به شخصی گفته می شود که برای رسیدن به هدف خاصی ایجاد و طرف حق و تکلیف قرار می گیرد.

شخصیت حقیقی یکی از انواع شخصیت در حقوق است که شامل تمام افراد بشر می شود و با تولد حیات او شروع می شود که توضیحات کامل آن در متن مقاله ارایه شده است. 3ـ جایگاه قانونی وکیل دادگستری د رانعقاد قرارداد با مراجع دولتی و … 19- غلامی، جهان بخش، نظریه‌ی اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1386. 8- جنیدی، لعیا، نوروزی، محمد، شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌های سهامی ‌عام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 101، 1389. 2- جنیدی، لعیا، نوروزی، محمد، شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌های سهامی عام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 101، 1389، ص fifty seven. 1- غلامی، جهان بخش، نظریه‌ی اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت،رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1386، ص 247.

در غي ر اي ن صورت، عمل مستنكف از تسليم، خيانت در امانت محسوب مي شود. ماده 326 – مجمع عمومي عادي مي تواند مدير يا مديران تصفيه را عزل كند ، مگر آنكه مدير يا مديران به وسيله دادگاه انتخاب شوند كه در اين صورت عزل آنها با دادگاه است. ماده 324 – نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني دقيق شركت است، مگر آن كه حسب مورد به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا حكم دادگاه نشا ني ديگري تعيين شود. ماده 312 – بستانكار شخصي هر يك از شركا در صور تي كه نتوانسته باشد در اجراي حكم قطعي دادگاه يا مفاد اسناد لازم الاجراء طلب خود را از اموال ثبت برند تجاری شخص ي شريك وصول كند و سهم شريك از منافع شركت نيز براي تأديه طلب وي كافي نباشد م ي تواند توقيف سهم الشركه وي را از دادگاه بخواهد. در اين صورت هرگاه واگذاري سهم الشركه با رعايت مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از توقي ف محقق نشود يا سا ير شركا و يا سهامداران نتوانند با رعايت اين قانون بستانكار را از تقاضاي انحلال منصرف كنند، دادگاه حكم انحلال شركت را صادر مي كند. ماده 298 – بازرس يا بازرسان شركت به پيشنهاد مدير يا مد يران رسيدگي و نظر خود را طي گزارشي با رعايت ماده اين قانون به مجمع عموم ي فوق العاده تسل يم مي كنند.

اشخاص حقوقی عمومی

اگر ذي نفع در معامله مذكور از شركا و يا سهامداران شركت باشد، ب ه هنگام أخذ تصميم در مورد آن معامله در مجمع عمومي عادي حق رأي ندارد. اصول فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان­گونه که اشخاص حقِیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسأله این­است که چون اقدامات و اعمال وتصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ­ها می پردازیم.

شخص حقوقی کیست

چنانچه هيأت مديره در مواردي كه مكلف به دعوت مجمع عمومي است، حسب مورد، ظرف مهلت مقرر در اساسنامه يا قانون، تصم يمي در اي ن باره اتخاذ نكند، رئيس هيأت مديره رأساً مجمع عمومي را دعوت مي كند. ماده 192 – در مواردي كه تصميم گيري در مجمع عمومي به ارائه پيشنهاد، گزارش و يا تأييديه مدير يا مديران و يا بازرس يا بازرسان شركت منوط است، اين پيشنهاد، گزارش و يا تأييديه بايد مكتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومي ضميمه شود. ماده a hundred ثبت شرکت and forty – مراجع قضائي بايد نسخه اي از آراء قطعي مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با اشخاص حقوقي مانند توقف، ورشكستگي، انحلال و منع معامله را براي درج در دفتر ثبت شركتها به مرجع ثبت شركتها ارسال كنند.

مثل جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مذکور در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1375 که ماهیتی فردمدارانه دارند. چنانچه در یک دعوی حقوقی (مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، جبران ضرر و زیان و ‎) خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود. لذا اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست. ۱- شخصیت حقوقی به فرض قانون گذار دارای وجودی اعتباری و قراردادی می یابد و دارای تمامی حقوق و تکالیف که یک شخص حقیقی دارد، می باشد.

مي شوند، با رعايت مفاد اين قانون مي توانند به ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اقدام كنند . 2 – تا زماني كه اوراق بهادار صادرشده از جانب شركت تسويه نشده باشد. در قبال استرداد امتيازات و اموال مذكور به طور مستقل مسؤوليت دارد. كه منتقلٌ اليه مطابق اساسنامه شرايط عضويت در تعاوني را داشته باشد. 15- ذكر شماره و نوع حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام پذ يره نويس ي شده به آن حساب پرداخت مي شود. 1 – شركت موضوعي را كه بر اي آن تشك يل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.

نحوه ابطال تمبر و اخذ مالیات حق الوکاله وکلای طرف قرارداد مراجع دولتی:

انواع تخصص های حقوقی شامل تخصص حقوقی در زمینه ی حقوق تجارت و امور مالی، تخصص حقوقی در زمینه مسائل خانواده و همه ی قوانین و مقررات مرتبط با آن، تخصص حقوقی مربوط به امور کیفری، تخصص حقوقی در مسائل حقوق مدنی که شامل انواع قراردادهای معین و غیر معین، ارث و میراث و حق شفعه و … است. وکیل تسخیری وکیلی است که دادگاه برای بعضی از اشخاص بی بضاعت در رابطه با جرائم های مهم کیفری مانند قتل و مانند آن، برای دفاع از حقوق آن ها انتخاب می کند که هزینه چنین وکلایی بر اساس تعرفه مندرج در قانون وکالت، از طرف دولت به وکیل پرداخت می شود. به عنوان مثال یک شخص حقیقی در جامعه دارای انواع حق، مانند حق دادخواهی، حق اشتغال و امثال آن می باشد که این موضوع در حقوق خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست، این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یکی از مسئولان شرکت، نمی توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌ و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیری محکوم کرد.

همچنین به موجب بند2 ماده‌ی 40 قانون مذکور و در جهت حمایت از اشخاص ثالث، اشخاصی که طرف معامله با شرکت‌های تجاری قرار می‌گیرند، ملزم نیستند که در خصوص حدود اختیارات مدیران و محدودیت‌های وارده بر آن به موجب اساسنامه یا شرکت نامه یا سایر مصوبات و توافقات تحقیق نمایند. به موجب بند 3 ماده‌ی مذکور،محدودیت‌های اختیارات مدیران شرکت ناشی از اساسنامه، شامل مصوبات مجامع عمومی‌و هر گونه توافق سهام داران نیز می‌گردد. بنابراین مقرراتی که در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، اختیارات مدیران را محدود نموده باشد، در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت بی‌اعتبار خواهد بود. بدین لحاظ اشخاص ثالث می‌توانند اقدامات مدیران را اقدام خود شرکت تلقی نمایند. اگرچه ماده‌ی forty از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نامی‌نبرده است، ولی اعطای اختیارات گسترده به مدیران، بیان گر این موضوع است که مدیران شرکت رکنی از ارکان شرکت تلقی می‌شوند.

موسسات غیر تجاری به موسساتی گفته می شود که فعالیت های تجاری انجام نمی دهند. طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، یعنی موسساتی که به منظور مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی، ادبی، خیریه و امثال آن ها تشکیل می شوند و شرکای آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. اشخاص حقیقی که همان افراد عادی هستند برای پیگیری پرونده های قضایی خود باید وارد سامانه ثنا شده و در آن ثبت نام کنند. تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس در نوع هدف آن ها از سرمایه گذاری، دید کوتاه مدت یا بلندمدت آن‌ها برای سرمایه گذاری تعریف می شود.

موسسات حقوقی اشخاص حقوقی غیر تجاری هستند که برای انجام اموری مثل مشاوره، وکالت، تنظیم قرارداد و .. تشکیل این مؤسسات بر اساس مقررات قانونی آئین نامه مربوط ثبت تغییرات شرکت به تشکیل موسسه حقوقی، ثبت و اداره می شود. حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند ولی در عمل موجودند نیز شخصیت حقوقی دارند.

ماده 357 – مدير يا مديران تصفيه هيچ طلبي را نمي پردازند، مگر آنكه مدارك و اسناد آن را از قبل ملاحظه كرده باشند. مدير يا مديران تصفيه مبلغي را كه م ي پردازن د در روي سند قيد مي كنند. در هرحال بستانكاران بايد رسيد دريافت وجه را ذيل صورت تقسيم ذكر كنند. ماده 317 – از تاريخ ثبت تصميم انحلال اختيارات مدير يا مد يران شرك ت خاتمه مي يابد و تصفيه شركت شروع مي شود. ماده 316 – انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست. ماده 295 – هرگاه افزايش سرمايه شركت تا سه ماه از تار يخ آغاز مهلت افز ايش سرمايه به ثبت نرس د، مفاد ماده اي ن قانون در باره استرداد مبالغ در ي افتي از تعهدكنندگان قابل اجراء است.

انجمن دانشجویان حقوق ـــــ خاتم النبیین

چنانچه مدير يا مديران تصفيه به وسيله دادگاه تعيين شده باشند، مدير يا مديران تصفيه بايد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كنند و تعيين مدير يا مد يران تصفيه جدي د را از دادگاه درخواست كنند. در هر حال، استعفاي مدير يا مديران تصفيه تا زماني كه جانشين آنان به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشود و مراتب مطابق مقررات اين قانون ثبت و آگهي نگردد بي اثر است. 4- تحقق مفاد بندهاي و ماده اين قانون در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده براي اعلام انحلال شركت تشكيل نشود يا به انحلال شركت رأي ندهد يا تصميم انحلال به مرجع ثبت شركتها اعلام نشود. ماده 288 – هر گاه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غيرنقد باشد با ي د تمام آن قسمت، با جلب نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري، تقويم و تسليم شود و با رعا ي ت ماده اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و مراتب در صورتجلس ه مجمع عمومي فوق العاده اي كه آن را تصويب كرده است درج گردد. اگر افزايش سرما يه از طريق واردكردن شريك و يا سهامدار جديد مورد نظر باشد، مجمع عموم ي فوق العاده با حضور شركا و يا سهامداران شركت و تعهدكنندگان جديد تشكيل م يشود.

به نظر می‌رسد که در این زمینه نباید شرکت را مسئول بدانیم، چون شرکت اعلام کرده بود که در صورت وجود دو امضا، مسئول خواهد بود؛ حال آن که در اینجا نقص امضا وجود دارد. © کلیه حقوق متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد. حقوق بنیادین تحصیل و آموزش در قوانین ایران انتقال دانش و تجربه بشری از نسلی به نسل دیگر جز از طریق آموزش امکان پذیر نیست و به همین دلیل «حق تحصیل» از حقوق بنیادین بشری در صحنه جهانی به رسمیت شناخته شده است. به همین منظور پیشنهاد می‌شود کلیه اخبار بورسی و مرتبط با شرکت‌ها به دقت رصد شود و سنجش ارزندگی سهام براساس فاکتورهای بنیادی انجام شود. به عبارتی این دید را دارند که سهم دیگر ارزنده نیست و یا در نهایت باز هم به بحث جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید و متعادل‌سازی بازار می‌رسیم.