اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران؛ تحلیل مسئولیت مدیران شرکت‌های سرمایه در قبال دیون پرداخت‌نشدۀ شرکت

ماده 186 – هرگاه در مجمع عمومي در مورد تمام يا برخي از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصميم نشود، رئيس جلسه بايد تنفس اعلام و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين و به حاضران اعلام كند. ماده 184 – هريك از شركا به نسبت سرمايه و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شركت رأي دارد مگر اينكه قانون يا اساسنامه ترتيب ديگري مقرر نمايد. در مورد شركتهاي موضوع ماده ميزان سرمايه تأديه ويا تسل يم شده و نحوه مطالبه بقيه سرمايه شركت در صورتي كه تمام آن تأديه ويا تسليم نشده باشد و مهلت تأديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيشتر باشد بايد در اظهارنامه ثبتي شركت درج شود. ماده 138- استفاده از نامهاي بيگانه، مبتذل، مستهجن و نامهايي كه موهم انتساب شخص حقوقي به نهادهاي عمومي يا دولتي است از قبيل واژه ها ي اي ران و كشور براي شركتهاي تجارتي و مؤسسات غيرتجارتي ممنوع است. اشخاص حقوقي خارجي و شعب و نمايندگي هاي آنها از نامهاي بيگانه مي توانند استفاده كنند.

ماده 249 – اولين بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي مؤسس انتخاب مي شوند. به شرك تي كه از طرق مذكور كنترل شركت ديگر را در دست دارد، شركت مادر اطلاق مي شود.شركتي كه به هر نحو از قبيل داشتن حداقل يك مدير در شركت و يا سهامداري عمده تحت نفوذ قابل ملاحظه شركت ديگر باشد، شركت وابسته ناميده مي شود. باقيمانده بايد به فوريت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد مديران دعوت كنند. اگر شخص حقوقي مدير ظرف ي كماه نماينده تا مالاختيار خود را براي انجام وظايف مديريت معرفي نكند يا پس از فوت يا عزل يا معذوريت وي جانش ين او را ظرف مهلت مذكور تعيين ننمايد، از سمت مديريت، مستعفي محسوب مي شود .

  • در آلمان شرکت تضامنی و مختلط غیر سهامی فاقد شخصیت حقوقی می باشد ولی در فرانسه همه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند ، به غیر از شرکتی به نام یعنی شرکتی که در آن سرمایه در اختیار شرکاء می باشد و شرکت یا می تواند از دید اشخاص ثالث مخفی باشد یا اگر آگاهی دارد ثبت نشده باشد .
  • در هرحال بستانكاران بايد رسيد دريافت وجه را ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.
  • ماده 493 – شركت تضامني شركتي است كه به وسيله دو يا چند شخص تشك يل مي شود و هريك از شركا آن در صورت عدم كفايت اموال شركت پس از ختم تصف يه، منفرداً ملتزم به تأديه كليه ديون وصول نشده شركت است.
  • تبصره 1 – در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاو ني سهام ي عام در صورتي كه مقدار سهام پذيره نويسي شده حداقل سه چهارم مبلغ مقرر براي افز ايش سرما يه باشد، ثبت افزايش سرمايه مجاز است، مگر آنكه مجمع عموم ي فوق العاده براي تحقق افزايش سرمايه ميزان بيشتري را مقرر كند.
  • 2 – مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد.
  • ماده 427 – گزارش مؤسسان بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عموم ي مؤسس در محلي كه در آگه ي دعوت مجمع مذكور تعيين مي شود ، بر اي ارائه به پذيره نويسان آماده باشد.

ماده 125- اشخاص حقوقي بايد نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسند و شخصيت حقوقي آنها پس از ثبت در مرجع مذكور و آگهي مراتب در روزنامه رسمي كشور به هزينه شخص حقوقي عليه ثالث قابل استناد است. مشخصات متقاضی ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی که در واقع نماینده قانونی آن در روند تاسیس می باشد را وارد کرده و دکمه گام بعدی را بزنید. از زمان امضای ثبت برند تجاری شرکت نامه و اساسنامه مدتی طول می کشد تا شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. 2.همان طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا موسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان­ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند.

راهنمای ثبتی

فرجی، اسماعیل ، “نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری”، دانشگاه تربیت مدرس، رسالۀ دکتری رشته حقوق خصوصی. به طور مساوی جامعه و شخصیت های دیگر حقیقی و حقوقی نیز در برابر هر شخصیت دیگری موظف به رعایت برخی حقوق تعریف شده ای هستند که سرپیچی از آنها می تواند حق مطالبه حق و حقوق را برای فرد ایجاد کند. این جمله به نوعی به تفاوت شخص حقیقی و حقوقی اشاره می کند و بیان می دارد که شخصیت حقوقی یک شرکت یا نهاد چیزی کاملا مجزا از شخصیت حقیقی صاحبان شرکت است.

چنانچه شركت تنها يك مدير داشته باشد، مدير مذكور سمت مديرعامل را نيز تصدي مي كند. ماده 231 – مدير يا مديران شركت نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند مسؤول جبران خسارت واردشده است.

شخصیت حقوقی شرکت

بستانكار مذكور بايد حداكثر ظرف پنج روز پس از در يافت اخطار در اين باره توضيح دهد. ماده 314 – تصفيه امور شركتهاي تجارتي با رعاي ت مقررات اي ن مبحث انجام مي گيرد، مگر در صورت ورشكستگي شركت و انحلال شركت به موجب حكم دادگاه كه تابع مقررات ورشكستگي است. انحلال و تصفيه بانكها و شركتهاي بيمه با رعايت مقررات مربوط انجام مي گيرد.

شامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها، احزاب، نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی، فرهنگی، تشکل سیاسی و نظایر آن است. ماده 488 – هرگاه شركت به وسيله يك شخص تأسيس شود يا پس از تشكيل به هر علت تعداد شركاي تغییرات شرکت آن به يك شخص تقليل يابد، شخص مذكور كليه وظايف و اختي ارات مجامع عمومي را برعهده دارد. در اين صورت، رعايت مقررات مربوط به دعوت، تشكيل جلسه و تصميم گيري در مجامع عمومي الزامي نيست. ماده 480 – در صورتي كه شركت به وسيله يك شخص تشك يل شود، آن شخص وظايف و تعهدات مؤسسان را برعهده دارد و صورتجلسه موضوع بند ماد ه اي ن قانون فقط بايد شامل تقويم آورده هاي غيرنقد بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري و انتخاب اولين مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت باشد.

ویژگی‌های شخص حقوقی

ماده 306 – انتقال اندوخته قانوني به سرمايه، ممنوع و در صورت انجام باطل است. ماده 275 – ديوني كه شركت تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذ ي ل ترازنامه آورده شوند. 3 – كساني كه با مدير و مديرعامل تا درجه سوم از طبقات سه گانه نسبت سببي و نسبي دارند. اندوخته قانوني به يك پنجم سرمايه بالغ گردد، كسر يك دهم مذكور ادامه مي يابد. ماده 158- هزينه هاي متعارفي كه مؤسسان براي ثبت شركت متحمل مي گردند پس از ثبت به حساب شركت محسوب مي شود.

براساس اطلاعاتی که در مراحل قبل وارد کرده اید، اظهارنامه شخصیت حقوقی به شما نشان داده می شود. این اظهارنامه قابل تغییر نبوده مگر اینکه شما با بازگشت به مراحل قبل ، اطلاعات وارده را اصلاح نمایید. در این صورت، فرض می شود که این معاملات از ابتدا به وسیله خود شرکت انجام شده است».

ماده 429 – در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسان و پذ يره نويسان حق حضور دارند. ماده 382 – ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است، متقاض يان به محلي كه پذيره نويسي در آن انجام مي گيرد مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغ ي را كه بايد به صورت نقدي پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت مي كنند. 20- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار اصلي و علي البدلي كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي مؤسس به طور انحصاري در آن منتشر مي شود.

ماده 278 – پس از وضع زيانهاي وارد در سالهاي قبل بايد معاد ل ي ك دهم سود خالص شركت طبق ماده اين قانون به عنوان اندوخته قانوني ذخيره شود. ماده 276 – هزينه هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود و هزينه ها ي افزايش سرمايه حداكثر تا پنج سال از تاريخ هزينه كرد مستهلك شوند . چنانچه درنتيجه افزايش سرمايه، سهام جديد صادرشده به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته شود، هزينه هاي افزايش سرمايه را م يتوان از محل اضافه ارزش مستهلك كرد.

ماده 223 – رئيس هيأت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيأت مدير ه بايد مجمع عمومي را در مواردي كه مدير يا مديران به دعوت آن مكلفند بر اساس مصوبه هيأت مديره دعوت كند. چنانچه هيأت مديره در مواردي كه مكلف به دعوت مجمع عمومي است، حسب مورد، ظرف مهلت مقرر در اساسنامه يا قانون، تصم يمي در اي ن باره اتخاذ ثبت شرکت در تهران نكند، رئيس هيأت مديره رأساً مجمع عمومي را دعوت مي كند. هزینه مربوط به واریز سرمایه اولیه شرکت که در مورد شرکت سهامی عام، حداقل 20 درصد سرمایه باید توسط موسسین تعهد شده و حداقل 35 درصد آن پرداخت شود و در مورد شرکت سهامی خاص، 35 درصد سرمایه اولیه باید قبل از اقدام برای تاسیس شخصیت حقوقی واریز گردد.

تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته اند، برعهده شرکت گذاشت، چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و آنگلوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه آغاز زمان ثبت شرکت های تجارتی است.